đối giúp mình câu này với ” thu đi để lại lá vàng ”

đối giúp mình câu này với ” thu đi để lại lá vàng ”

Share

1 Answer

  1. Thu đi để lại lá vàng

    Muỗi đi để lại muôn vàn vết thâm

    Một lòng khắc cốt ghi tâm

    Muỗi đâu xuất hiện TAO ĐÂM CHẾT MÀY!!!

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse