Đọc đồ thị thì đọc như thế nào ạ

Đọc đồ thị thì đọc như thế nào ạ

Share

1 Answer

 1. + Vấn đề 1: Nhận dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, phân thức hữu tỷ, trùng phương

  + Vấn đề 2: Từ đồ thị hàm số, xác định hàm số

  + Vấn đề 3: Từ bảng biến thiên, xác định hàm số

  + Vấn đề 4: Từ đồ thị (hoặc bảng biến thiên) của một hàm số tìm và phân tích các thông tin về tính đơn điệu, cực trị, tiệm cận, max – min của hàm số

  + Vấn đề 5: Từ đồ thị của các hàm số, vẽ đồ thị có chứa giá trị tuyệt đối

  + Vấn đề 6: Từ đồ thị (hoặc bảng biến thiên) của một hàm số, biện luận theo m số nghiệm của phương trình tương ứng

  + Vấn đề 7: Xác định dấu của các hệ số từ các hàm số thông qua đồ thị (hoặc bảng biến thiên) cho trước

  + Vấn đề 8: Các bài toán liên quan đến đồ thị của hàm số f'(x)

  + Vấn đề 9: Các bài toán liên quan tịnh tiến đồ thị

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse