Đổ 150 ml dd KOH vào 50 ml dd H2SO4 1M, dd trở thành dd bazo Cô cạn dd thu đc 11.5g chất rắn . tính nồng độ mol của KOH cho K=39, O=16, H=1, S=32

Đổ 150 ml dd KOH vào 50 ml dd H2SO4 1M, dd trở thành dd bazo Cô cạn dd thu đc 11.5g chất rắn . tính nồng độ mol của KOH cho K=39, O=16, H=1, S=32
Giải hộ em vs

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse