dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lịgiống nhau và khác nhau như thế nào?

dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lịgiống nhau và khác nhau như thế nào?

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    giống nhau :Trùng kiết lị và trùng sốt rét đều là sinh vật dị dưỡng , cùng ăn một loại thức ăn là hồng cầu.

    Khác nhau: Trùng kiết lị lớn , một lúc có thể nuốt được nhiều hồng cầu, sinh sản bằng cách phân đôi liên tiếp. Trùng sốt rét nhỏ hơn , nên chui vào kí sinh trong hồng cầu , sinh sản ra nhiều trùng kí sinh mới có cùng một lúc.

    Giải thích các bước giải:

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse