Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng: A. Dung dịch HCl. B. Nước Brom. C. Dung dịch Ca(OH)2. D. Dung dịch H2SO4

Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng:
A. Dung dịch HCl.
B. Nước Brom.
C. Dung dịch Ca(OH)2.
D. Dung dịch H2SO4

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng: A. Dung dịch HCl. B. Nước Brom. C. Dung dịch Ca(OH)2. D. Dung dịch H2SO4

Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng:
A. Dung dịch HCl.
B. Nước Brom.
C. Dung dịch Ca(OH)2.
D. Dung dịch H2SO4

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse