dd X chứa a mol Mg2+ , b mol Al3+ ,0,1mol SO4 2- , 0,6 mol NO3- cô cạn X thì thu được 54,6g chất rấn khan vậy a b lần lượt là

dd X chứa a mol Mg2+ , b mol Al3+ ,0,1mol SO4 2- , 0,6 mol NO3- cô cạn X thì thu được 54,6g chất rấn khan vậy a b lần lượt là

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  $a= 0,1;\ b= 0,2$

  Giải thích các bước giải:

  BTĐT: $2a+3b=0,1.2+0,6.1 ⇔ 2a+3b=0,8$       (1)

  +) Khi cô cạn khối lượng chất rắn bằng khối lượng các ion trong dung dịch (sau phản ứng không tạo chất ↓ hoặc ↑)

  Ta có: $24a+27b+0,1.96+0,6.62=54,6 ⇔ 24a + 27b=7,8$     (2)

  Giải (1), (2) có: $\begin{cases} a=0,1 \\ b=0,2 \end{cases}$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse