Đánh giá 2 bề mặt lá ( trên, dưới)

Đánh giá 2 bề mặt lá ( trên, dưới)

Share

1 Answer

  1. cấu tạo lá từ mặt trên => mặt dưới

    Biểu bì => mô giậu => mô xốp => biểu bì dưới.

    mặt dưới lá thường có nhiều khí khổng hơn mặt trên.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse