Cos(2x-5°)-sin(2x-5°)=((Sqrt(2))/(2))

Cos(2x-5°)-sin(2x-5°)=((Sqrt(2))/(2))

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  \(\left[ \matrix{
  x = {10^0} + k{180^0} \hfill \cr
  x = – {50^0} + k{180^0} \hfill \cr} \right.\,\,\left( {k \in Z} \right)\)

  Giải thích các bước giải:

  $$\eqalign{
  & \cos \left( {2x – {5^0}} \right) – \sin \left( {2x – {5^0}} \right) = {{\sqrt 2 } \over 2} \cr
  & \Leftrightarrow {1 \over {\sqrt 2 }}\cos \left( {2x – {5^0}} \right) – \sin \left( {2x – {5^0}} \right) = {1 \over 2} \cr
  & \Leftrightarrow \cos \left( {2x – {5^0}} \right)\cos {45^0} – \sin \left( {2x – {5^0}} \right)\sin {45^0} = {1 \over 2} \cr
  & \Leftrightarrow \cos \left( {2x – {5^0} + {{45}^0}} \right) = {1 \over 2} \cr
  & \Leftrightarrow \cos \left( {2x + {{40}^0}} \right) = {1 \over 2} \cr
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  2x + {40^0} = {60^0} + k{360^0} \hfill \cr
  2x + {40^0} = – {60^0} + k{360^0} \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  2x = {20^0} + k{360^0} \hfill \cr
  2x = – {100^0} + k{360^0} \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = {10^0} + k{180^0} \hfill \cr
  x = – {50^0} + k{180^0} \hfill \cr} \right.\,\,\left( {k \in Z} \right) \cr} $$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse