Công tơ điện của một hộ gia đình đang chỉ số 1537,8 sau một tháng sử dụng điện giá trị của công tơ là 1589,2 tính lượng điện năng mà hộ gia đình đã sử

Công tơ điện của một hộ gia đình đang chỉ số 1537,8 sau một tháng sử dụng điện giá trị của công tơ là 1589,2 tính lượng điện năng mà hộ gia đình đã sử dụng trong tháng đó và tiền điện hộ gia đình phải trả trong năng đó biết giá mỗi KW giờ là 1.200 đồng cho biết thuế giá trị gia tăng là 10%

Share

1 Answer

 1. Ta có, 1 số điện \( = 1kWh\)

  + Lượng điện năng mà hộ gia đình đó tiêu thụ trong một tháng là: \(\Delta A = 1589,2 – 1537,8 = 51,4kWh\)

  + Tiền điện mà hộ gia đình phải trả trong 1 tháng đó chưa kể thuế giá trị gia tăng là: \({T_1} = \Delta A.1200 = 51,4.1200 = 61680\) đồng

  + Tiền điện mà hộ gia đình phải trả trong 1 tháng đó là: \(T = {T_1} + 10\% {T_1} = 61680 + 61680.0,1 = 67848\) đồng

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Công tơ điện của một hộ gia đình đang chỉ số 1537,8 sau một tháng sử dụng điện giá trị của công tơ là 1589,2 tính lượng điện năng mà hộ gia đình đã sử

Công tơ điện của một hộ gia đình đang chỉ số 1537,8 sau một tháng sử dụng điện giá trị của công tơ là 1589,2 tính lượng điện năng mà hộ gia đình đã sử dụng trong tháng đó và tiền điện hộ gia đình phải trả trong năng đó biết giá mỗi KW giờ là 1.200 đồng cho biết thuế giá trị gia tăng là 10%

Share

1 Answer

 1. Ta có, 1 số điện \( = 1kWh\)

  + Lượng điện năng mà hộ gia đình đó tiêu thụ trong một tháng là: \(\Delta A = 1589,2 – 1537,8 = 51,4kWh\)

  + Tiền điện mà hộ gia đình phải trả trong 1 tháng đó chưa kể thuế giá trị gia tăng là: \({T_1} = \Delta A.1200 = 51,4.1200 = 61680\) đồng

  + Tiền điện mà hộ gia đình phải trả trong 1 tháng đó là: \(T = {T_1} + 10\% {T_1} = 61680 + 61680.0,1 = 67848\) đồng

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse