Con rắn sinh sản như thế nào ạ?

Con rắn sinh sản như thế nào ạ?

Share

1 Answer

  1. Đáp án: Đa số rắn không làm tổ mà chọn nơi yên tĩnh, an toàn như hang đất, hốc cây, chân đê hay dưới các bụi cây, gò đống để đẻ. Số trứng đẻ mỗi năm từ 2- 5 trứng ở rắn trán bên, rắn dẻ, rắn rồng cổ đen; đa số rắn đẻ vài chục trứng, trăn gấm tới 80 – 100 trứng. Vài loài biết tha cỏ rác vào nơi đẻ trứng.

    Một số rắn không đẻ trứng mà đẻ con

    Giải thích các bước giải:

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse