con người có phải là hàng hóa hay không, tại sao giá cả hàng hóa lại tăng từ xưa đến nay

con người có phải là hàng hóa hay không,
tại sao giá cả hàng hóa lại tăng từ xưa đến nay

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse