Có một hh dạng bột gồm các kim loại Al,Fe,Cu,Mg và Ag.Trình bày cách tách riêng từng kim loại ra khỏi hh

Có một hh dạng bột gồm các kim loại Al,Fe,Cu,Mg và Ag.Trình bày cách tách riêng từng kim loại ra khỏi hh

Share

1 Answer

 1. -đầu tiên dùng nam châm tách Fe

  –Cho dd NaOH dư vô, có Al tan ra, dd sau thu được có NaOH dư và NaAlO2

  Al + NaOH dư + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2

  -Tách riêng phần rắn ko tan gồm 3 KL còn lại ko phản ứng ra, sục khí CO2 dư vào phần nước lọc (dd sau phản ứng) thu được kết tủa trắng. Lọc kết tủa, nung nóng ngoài không khí, rồi đên điện phân nóng chảy ta thu được Al

  NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3

  2Al(OH)3 (nhiệt phân) → Al2O3 + 3H2O

  2Al2O3 (đpnc) → 4Al + 3O2

  – Cho HCl dư vào phần hh còn lại gồm Fe. Cu và Ag thì có Fe tan ra, còn lại Cu và Ag ko phản ứng

  Lọc rắn khỏi dd, cho NaOH dư vào phần nước lọc, có kết tủa. Lọc kết tủa thu được đem nhiệt phân trong kk rồi cho dòng khí H2 dư đi qua, ta thu được Fe

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2O

  FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

  2Fe(OH)2 + 3/2 O2 (nhiệt độ) → Fe2O3 + 4H2O

  Fe2O3 + 3H2 (nhiệt độ) → 2Fe + 3H2O

  – Cho khí O2 dư nóng đi qua hỗn hợp còn lại có Cu và Ag, phản ứng xog cho rắn sau vào dd HCl dư, dung dịch thu đc có màu xanh và phần rắng ko tan là Ag. Lọc rắn, cho dd NaOH dư vào phần nước lọc, xuất hiện kết tủa xanh. Lọc kết tủa đem nhiệt phân trong không khí rồi cho khí H2 dư đi qua,ta thu đc Cu

  2Cu + O2 (nhiệt độ ) → 2 CuO

  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

  Cu(OH)2 (nhiệt độ) → CuO + H2O

  CuO + H2 (nhiệt độ) → Cu +H2O

  -Thế thôi, mệt quá, ko lm p2 nữa đâu! ^.^_____

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse