Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m đề hàm số y=(m-1)x^4 -2(m+3)x^2 +1 không có điểm cực tiểu

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m đề hàm số y=(m-1)x^4 -2(m+3)x^2 +1 không có điểm cực tiểu

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse