có bao nhiêu e ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lược bằng 3,6,9,18

có bao nhiêu e ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lược bằng 3,6,9,18

Share

1 Answer

 1. Lời giải đây bạn:

  Với Z=3 thì cấu hình e: 1s2 2s1 -> lớp ngoài cùng là lớp 2 có 1e.

  Với Z=6 thì cấu hình e: 1s2 2s2 2p2 -> lớp ngoài cùng là lớp 2 có 4e.

  Với Z=9 thì cấu hình e: 1s2 2s2 2p5 -> lớp ngoài cùng là lớp 2 có 7e.

  Với Z=18 thì cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 -> lớp ngoài cùng là lớp 3 có 8e.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse