có ai giải giúp mình giải bài 5 vs mình đag cần gấp lắm, cảm ơn nhiều

có ai giải giúp mình giải bài 5 vs mình đag cần gấp lắm, cảm ơn nhiều

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) Cấu hình của A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 => Z = 13 (Al)

  => Vị trí: Ô 13, nhóm IIIA, chu kì 3

  Cấu hình của B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 => Z = 16 (O)

  => Vị trí: Ô 16, nhóm VIA, chu kì 3

  Cấu hình của C: 1s2 2s2 2p2

  => Vị trí: Ô 6, nhóm IVA, chu kì 2 => Z = 6 (C)

  b)

  4Al + 3O2 –to–> 2Al2O3 (nhôm oxit)

  4Al + 3C –to–> Al4C3 (nhôm cacbua)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse