Có 3 hs nữ và 2 hs nam .ta muốn sắp xếp vào 1 bàn dài có 5 ghế ngồi.hỏi có bao nhiêu cách xếp cho 3 hs nữ ngồi kền nhau

Có 3 hs nữ và 2 hs nam .ta muốn sắp xếp vào 1 bàn dài có 5 ghế ngồi.hỏi có bao nhiêu cách xếp cho 3 hs nữ ngồi kền nhau

Share

1 Answer

 1. Đáp án: 36

  Lời giải:

  Cách 1:

  Gọi theo thứ tự 5 ghế là $\overline{abcde}$

  Vậy $3$ bạn nữ có thể ngồi bắt đầu từ $a, b$, hoặc $c$.

  Do đó có 3 cách chọn. Hơn nữa, ta có thể đảo vị trí 3 bạn đó. Cuối cùng xếp 2 bạn nam vào 2 chỗ còn lại.

  Vậy số cách là

  $3 \times 3! \times 2 = 36$ (cách)

  Cách 2:

  Cho 3 bạn nữ là 1 nhóm nữ, xếp 3 bạn nữ có 3! cách

  Sắp xếp nhóm nữ và 2 bạn nam vào 3 vị trí có 3! cách

  Như vậy có tất cả 3!.3!=36 cách.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Có 3 hs nữ và 2 hs nam .ta muốn sắp xếp vào 1 bàn dài có 5 ghế ngồi.hỏi có bao nhiêu cách xếp cho 3 hs nữ ngồi kền nhau

Có 3 hs nữ và 2 hs nam .ta muốn sắp xếp vào 1 bàn dài có 5 ghế ngồi.hỏi có bao nhiêu cách xếp cho 3 hs nữ ngồi kền nhau

Share

1 Answer

 1. Đáp án: 36

  Lời giải:

  Cách 1:

  Gọi theo thứ tự 5 ghế là $\overline{abcde}$

  Vậy $3$ bạn nữ có thể ngồi bắt đầu từ $a, b$, hoặc $c$.

  Do đó có 3 cách chọn. Hơn nữa, ta có thể đảo vị trí 3 bạn đó. Cuối cùng xếp 2 bạn nam vào 2 chỗ còn lại.

  Vậy số cách là

  $3 \times 3! \times 2 = 36$ (cách)

  Cách 2:

  Cho 3 bạn nữ là 1 nhóm nữ, xếp 3 bạn nữ có 3! cách

  Sắp xếp nhóm nữ và 2 bạn nam vào 3 vị trí có 3! cách

  Như vậy có tất cả 3!.3!=36 cách.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse