có 3 cách để diễn tả một tập hợp. vậy các cách đó là những cách nào?

có 3 cách để diễn tả một tập hợp. vậy các cách đó là những cách nào?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Có 2 cách mô tả tập hợp thường dùng

  Lời giải:

  Cách 1: Liệt kê phần tử

  ví dụ: A={1;2;5;8;0}

  Cách 2: Mô tả tính chất của phần tử trong tập hợp

  ví dụ: A={2n+1|n là số tự nhiên}

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse