Có 126 số họ sinh tham gia học bơi ,trong đó số học sinh nữ bằng 5/4 số học sinh nam . hỏi có bao nhiêu học sinh nữ học bơi ?

Có 126 số họ sinh tham gia học bơi ,trong đó số học sinh nữ bằng 5/4 số học sinh nam . hỏi có bao nhiêu học sinh nữ học bơi ?

Share

1 Answer

 1. Đáp án: 70 HS nữ

  Giải thích các bước giải:

  Có số học sinh nữ học bơi là:

  126: (5 + 4).5 = 70 học sinh

  Đáp số: 70 HS nữ

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse