Cm rằng a+b=c. Biết a+c=m, m=12

Cm rằng a+b=c. Biết a+c=m, m=12

Share

1 Answer

 1. Đáp án: a = 6 ,b =0 và C=6

  Lời giải: a +c = 12 (m=12) >> a=12-c

  thế a vào a+b=c ta đc 12-c + b = c

  > b = 12-2c

  Vậy a+ b = c <=> (12-c )+ (12- 2c) = 6

  <=> 24= 4c >> c = 6

  >>a=12-6=6

  >>b=12-(6×2)= 0

  Vậy 6 + 0 = 6 hay a+b=c

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cm rằng a+b=c. Biết a+c=m, m=12

Cm rằng a+b=c. Biết a+c=m, m=12

Share

1 Answer

 1. Đáp án: a = 6 ,b =0 và C=6

  Lời giải: a +c = 12 (m=12) >> a=12-c

  thế a vào a+b=c ta đc 12-c + b = c

  > b = 12-2c

  Vậy a+ b = c <=> (12-c )+ (12- 2c) = 6

  <=> 24= 4c >> c = 6

  >>a=12-6=6

  >>b=12-(6×2)= 0

  Vậy 6 + 0 = 6 hay a+b=c

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse