Ciuuuuuuuuuu! Một vật được ném ngang với vận tốc ban đầu 20m/s từ độ cao 45m so với mặt đất, lấy g = 10m/s2. Tính tầm bay xa của vật. A. 100m

Ciuuuuuuuuuu!
Một vật được ném ngang với vận tốc ban đầu 20m/s từ độ cao 45m so với mặt đất, lấy g = 10m/s2. Tính tầm bay xa của vật.
A. 100m B. 90m C. 60m D. 30m

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  C nhé

  Lời giải:

  Thời gian rơi \(t = \sqrt {\dfrac{{2h}}{g}} = \sqrt {\dfrac{{2.45}}{{10}}} = 3s\)

  Tầm xa \(L = vt = 20.3 = 60m\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Ciuuuuuuuuuu! Một vật được ném ngang với vận tốc ban đầu 20m/s từ độ cao 45m so với mặt đất, lấy g = 10m/s2. Tính tầm bay xa của vật. A. 100m

Ciuuuuuuuuuu!
Một vật được ném ngang với vận tốc ban đầu 20m/s từ độ cao 45m so với mặt đất, lấy g = 10m/s2. Tính tầm bay xa của vật.
A. 100m B. 90m C. 60m D. 30m

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  C nhé

  Lời giải:

  Thời gian rơi \(t = \sqrt {\dfrac{{2h}}{g}} = \sqrt {\dfrac{{2.45}}{{10}}} = 3s\)

  Tầm xa \(L = vt = 20.3 = 60m\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse