Chuyển động thẳng đều: làm thế nào để xác định được chiều dương và chiều ngược lại trên phương trình đường thẳng?

Chuyển động thẳng đều: làm thế nào để xác định được chiều dương và chiều ngược lại trên phương trình đường thẳng?

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Từ phương trình chuyển động: \(x=x_0+vt\), nếu \(v>0\) vật chuyển động theo chiều dương, \(v<0\) vật chuyển động theo chiều âm nhé

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Chuyển động thẳng đều: làm thế nào để xác định được chiều dương và chiều ngược lại trên phương trình đường thẳng?

Chuyển động thẳng đều: làm thế nào để xác định được chiều dương và chiều ngược lại trên phương trình đường thẳng?

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Từ phương trình chuyển động: \(x=x_0+vt\), nếu \(v>0\) vật chuyển động theo chiều dương, \(v<0\) vật chuyển động theo chiều âm nhé

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse