chương trình bảng tính là gì ?

chương trình bảng tính là gì ?

Share

1 Answer

  1. phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng: Excel

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

chương trình bảng tính là gì ?

chương trình bảng tính là gì ?

Share

1 Answer

  1. phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng: Excel

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse