Chứng minh v^2-v0^2=2as

Chứng minh v^2-v0^2=2as

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  s = vot + 1/2 at^2} (2)

  (1) => t = (v – vo) / a thế vào (2)

  <=> s = vo( (v – vo) / a ) + 1/2a( (v – vo) / a)^2

  <=> s = (vov – vo^2) / a + 1/2a( (v^2 – 2vov + vo^2) / a^2)

  <=> s = ( 2vov – 2vo^2 + v^2 – 2vov + vo^2) / 2a

  <=> s = (v^2 – vo^2) / 2a

  <=> v^2 – vo^2 = 2as

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse