Chứng mình rằng x+z=2y và 2yt=z.(y+t) với y#0, t#0 thì x/y=z/t

Chứng mình rằng x+z=2y và 2yt=z.(y+t) với y#0, t#0 thì x/y=z/t

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2yt = z\left( {y + t} \right)\\
  \Rightarrow \left( {x + z} \right).t = zy + zt\\
  \Rightarrow xt + zt = zy + zt\\
  \Rightarrow xt = zy\\
  \Rightarrow \dfrac{x}{y} = \dfrac{z}{t}
  \end{array}\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Chứng mình rằng x+z=2y và 2yt=z.(y+t) với y#0, t#0 thì x/y=z/t

Chứng mình rằng x+z=2y và 2yt=z.(y+t) với y#0, t#0 thì x/y=z/t

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2yt = z\left( {y + t} \right)\\
  \Rightarrow \left( {x + z} \right).t = zy + zt\\
  \Rightarrow xt + zt = zy + zt\\
  \Rightarrow xt = zy\\
  \Rightarrow \dfrac{x}{y} = \dfrac{z}{t}
  \end{array}\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse