Chứng minh rằng sin 2 ( x+ k 0,14)= sin 2x với mọi số nguyên k . Từ đó vẽ đồ thị hàm số =sin 2 x

Chứng minh rằng sin 2 ( x+ k 0,14)= sin 2x với mọi số nguyên k . Từ đó vẽ đồ thị hàm số =sin 2 x

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Chứng minh rằng sin 2 ( x+ k 0,14)= sin 2x với mọi số nguyên k . Từ đó vẽ đồ thị hàm số =sin 2 x

Chứng minh rằng sin 2 ( x+ k 0,14)= sin 2x với mọi số nguyên k . Từ đó vẽ đồ thị hàm số =sin 2 x

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse