chứng minh rằng mọi số tự nhiên n>4 phân số 4/n bằng tổng của ba phân số

chứng minh rằng mọi số tự nhiên n>4 phân số 4/n bằng tổng của ba phân số

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse