Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào các biến .

Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào các biến .

Share

1 Answer

 1. $(x+2)^{2}$ – 2(x+2)(x-8) + $(x-8)^{2}$

  = $[x + 2 – (x – 8)]^{2}$

  = $(x + 2 – x + 8)^{2}$

  = $10^{2}$

  = 100

  => Giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào các biến

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse