Chứng minh rằng biểu thức sau luôn dương với mọi x: x2 – 6x + 10

Chứng minh rằng biểu thức sau luôn dương với mọi x:
x2 – 6x + 10

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse