chứng minh rằng : A5+ B5=( A3+ B3 )*( A2+B2 )-( A+B)

chứng minh rằng : A5+ B5=( A3+ B3 )*( A2+B2 )-( A+B)

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  CM\,\,{A^5} + {B^5} = \left( {{A^3} + {B^3}} \right)\left( {{A^2} + {B^2}} \right) – {A^2}{B^2}\left( {A + B} \right)\\

  \end{array}\]
  \[\begin{array}{l}
  Ta\,co\,:\,\left( {{A^3} + {B^3}} \right)\left( {{A^2} + {B^2}} \right) – {A^2}.{B^2}\left( {A + B} \right)\\
  = \,{A^5} + {A^2}{B^3} + {A^3}{B^2} + {B^5} – {A^3}{B^2} – {A^2}{B^3}\\
  = {A^5} + {B^5} \Rightarrow VT = VP
  \end{array}\]

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse