Cho tứ giác ABCD. Có thể xác định được bao nhiêu vecto (khác 0) có điểm đầu và điểm cuối là các điểm A, B, C, D

Cho tứ giác ABCD. Có thể xác định được bao nhiêu vecto (khác 0) có điểm đầu và điểm cuối là các điểm A, B, C, D

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse