Cho tập hợp các chữ cái X={A,O,C} a, Tìm cụm chữ tạo thành từ các chữ của tập hợp X b, Viết tập hợp X BẰNG CÁCH CHỈ RA TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT

Cho tập hợp các chữ cái X={A,O,C}
a, Tìm cụm chữ tạo thành từ các chữ của tập hợp X
b, Viết tập hợp X BẰNG CÁCH CHỈ RA TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    a. Cụm chữ được tạo từ các chữ của tập hợp X là:

    CAO, CA CAO, CÀO CÀO, CÁC CÔ, AO CÁ,…

    b. X={x: x là chữ cái in hoa trong cụm “CA CAO”}

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse