Cho tam giác MNP cân tại M gọi E,F lần lượt là trung điểm của MN,MP a)cho NP=20cm tính EF b)chứng minh NEFP là hình thang cân

Cho tam giác MNP cân tại M gọi E,F lần lượt là trung điểm của MN,MP
a)cho NP=20cm tính EF
b)chứng minh NEFP là hình thang cân

Share

1 Answer

 1. a) Tam giác \(MNP\) có \(E\), \(F\) lần lượt là trung điểm của \(MN\), \(MP\) suy ra \(EF\) là đường trung bình của tam giác \(MNP\)

  suy ra \(EF\parallel=\dfrac{1}{2}NP\)

  suy ra \(EF=\dfrac{1}{2}20=10\) (cm).

  b) Tam giác \(MNP\) cân

  suy ra \(\widehat{MNP}=\widehat{MPN}\)

  mà \(EF\parallel NP\)

  suy ra tứ giác \(EFPN\) là hình thang cân.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse