Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B bằng 90 độ góc C bằng 30 độ, đường cao AH, BC bằng 20 cm. tính AH, BH, CH, AB, AC.

Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B bằng 90 độ góc C bằng 30 độ, đường cao AH, BC bằng 20 cm. tính AH, BH, CH, AB, AC.

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse