Cho tam giác ABC nhọn(AB

Cho tam giác ABC nhọn(AB

Share

1 Answer

  1. Giải thích các bước giải:

    a.EF // = BI => EFIB là hình bình hành

    b. Cmtt tương tự FKCI là hình bình hành => KC = FI = EB

    c.ED + KD = HD + DK= HK < HC + KC

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse