cho tam giác ABC , M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,BC,CA…G là trọng tâm …Biểu diễn a) vecto AN theo vecto BG và CG b) vécto BC theo vecto

cho tam giác ABC , M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,BC,CA…G là trọng tâm
…Biểu diễn
a) vecto AN theo vecto BG và CG
b) vécto BC theo vecto AG,BG

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse