Cho tam giác ABC (góc A=90độ) AB=3cm, BC=7,8cm. Gọi BD và BE là các đường p/g góc trong và góc ngoài B (D,E thuộc AC). Tính DE

Cho tam giác ABC (góc A=90độ) AB=3cm, BC=7,8cm. Gọi BD và BE là các đường p/g góc trong và góc ngoài B (D,E thuộc AC). Tính DE

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho tam giác ABC (góc A=90độ) AB=3cm, BC=7,8cm. Gọi BD và BE là các đường p/g góc trong và góc ngoài B (D,E thuộc AC). Tính DE

Cho tam giác ABC (góc A=90độ) AB=3cm, BC=7,8cm. Gọi BD và BE là các đường p/g góc trong và góc ngoài B (D,E thuộc AC). Tính DE

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse