Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, các đường cao BD, CE. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của B và C lên đường thẳng ED. Gọi M là trung điểm BC. Chứng min

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, các đường cao BD, CE. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của B và C lên đường thẳng ED. Gọi M là trung điểm BC. Chứng minh DK= HE.
Giúp mình vs!!!!

Share

1 Answer

 1. Gọi I là trung điểm của DE

  Ta có ΔDBC vuông tại D (Vì BD là đường cao của ΔABC)

  Xét ΔDBC vuông tại D, ta có:

  M là trung điểm của BC (gt)

  => DM là đường trung tuyến

  Mà BC là cạnh huyền

  => MD = MC = MB (1) (Xem lại bài hình chữ nhật nếu thắc mắc)

  Chứng minh tương tự, ta được ME = MC = MB (2)

  Từ (1) và (2) => ΔDME cân tại M

  Mà I là trung điểm của DE nên ta có MI ⊥ DE (Vì )

  ΔDME cân tại M, có MI là đường trung tuyến nên MI cũng là đường cao)

  => CK // MI // BH (Cùng vuông góc với KH)

  Xét hình thang CKHB, ta có

  I là trung điểm của KH

  M là trung điểm của BC

  => IM là đường trung bình hình thang CKHB => IK = IH

  Ta lại có : IK = IH (cmt) => IK – ID = IH – IE = DK = HE (đpcm)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse