Cho tam giác ABC , AM là đường trung tuyến . Gọi O là trung điểm của AM . Qua O kẻ đường thẳng sao cho B và C cùng nằm trên 1 nửa mặt

Cho tam giác ABC , AM là đường trung tuyến . Gọi O là trung điểm của AM . Qua O kẻ đường thẳng sao cho B và C cùng nằm trên 1 nửa mặt phẳng bờ là d . Gọi AD , BE , CF là đường vuông góc kẻ từ A, B , C tới d. Chứng minh rằng : BE + CF = 2AD

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho tam giác ABC , AM là đường trung tuyến . Gọi O là trung điểm của AM . Qua O kẻ đường thẳng sao cho B và C cùng nằm trên 1 nửa mặt

Cho tam giác ABC , AM là đường trung tuyến . Gọi O là trung điểm của AM . Qua O kẻ đường thẳng sao cho B và C cùng nằm trên 1 nửa mặt phẳng bờ là d . Gọi AD , BE , CF là đường vuông góc kẻ từ A, B , C tới d. Chứng minh rằng : BE + CF = 2AD

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse