Cho tam , Cho tam giác ABC trực tâm H và I là tâm đường tròn ngoại tiếp và B phẩy là điểm đối xứng của B qua O chứng minh vectơ AB bằng vectơ B phẩy C

Cho tam , Cho tam giác ABC trực tâm H và I là tâm đường tròn ngoại tiếp và B phẩy là điểm đối xứng của B qua O chứng minh vectơ AB bằng vectơ B phẩy C và vectơ a phẩy b = vectơ HC

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho tam , Cho tam giác ABC trực tâm H và I là tâm đường tròn ngoại tiếp và B phẩy là điểm đối xứng của B qua O chứng minh vectơ AB bằng vectơ B phẩy C

Cho tam , Cho tam giác ABC trực tâm H và I là tâm đường tròn ngoại tiếp và B phẩy là điểm đối xứng của B qua O chứng minh vectơ AB bằng vectơ B phẩy C và vectơ a phẩy b = vectơ HC

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse