Cho q1=10^8,q2=10^-8 đặt tại AB=6cm. Xác định CDDT của các điểm sau a/M là trung điểm của AB B/tại N với AN=3cm,BN=9cm C/ tại P biết PA=PB=AB d/tìm đi

Cho q1=10^8,q2=10^-8 đặt tại AB=6cm. Xác định CDDT của các điểm sau
a/M là trung điểm của AB
B/tại N với AN=3cm,BN=9cm
C/ tại P biết PA=PB=AB
d/tìm điểm O mà đó CDDT triệt tiêu

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse