Cho phương trình chuyển động của 1 chất điểm: x= 18-6t (km) .Tính quãng đường của chất điểm đi được sau 2h kể từ thời điểm đầu?

Cho phương trình chuyển động của 1 chất điểm: x= 18-6t (km) .Tính quãng đường của chất điểm đi được sau 2h kể từ thời điểm đầu?

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho phương trình chuyển động của 1 chất điểm: x= 18-6t (km) .Tính quãng đường của chất điểm đi được sau 2h kể từ thời điểm đầu?

Cho phương trình chuyển động của 1 chất điểm: x= 18-6t (km) .Tính quãng đường của chất điểm đi được sau 2h kể từ thời điểm đầu?

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse