Cho phương trình ax mũ 2 + bx + c = 0 với a khác không, bằng việc biến đổi phương trình về dạng A ^2 bằng m hãy chứng minh rằng: a /nếu b^2 trừ 4ac >

Cho phương trình ax mũ 2 + bx + c = 0 với a khác không, bằng việc biến đổi phương trình về dạng A ^2 bằng m hãy chứng minh rằng: a /nếu b^2 trừ 4ac > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt ,b/ nếu b^2tru 4 ac = 0 thì phương trình có hai nghiệm x = -b ÷2a .c/Nếu b bình trừ 4 AC bé hơn 0 thì phương trình vô nghiệm

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse