cho N đường thẳng cắt nhau tại điểm O. Có bao nhiêu góc đối đỉnh không kể góc bẹt

cho N đường thẳng cắt nhau tại điểm O. Có bao nhiêu góc đối đỉnh không kể góc bẹt

Share

1 Answer

  1. Cứ 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm thì tạo nên 2 cặp góc đối đỉnh là góc nhọn (k kể góc bẹt).

    Nên n đường thẳng cắt nhau tại điểm O thì có: nA2 góc đối đỉnh k phải góc bẹt.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse