Cho mk hỏi mn câu này vs:” Cho hình chóp SABC. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SA, SB. Hỏi thể tích hình chóp SMNC bằng mấy lần thể tích hình chó

Cho mk hỏi mn câu này vs:” Cho hình chóp SABC. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SA, SB. Hỏi thể tích hình chóp SMNC bằng mấy lần thể tích hình chóp SABC?”

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  1/4

  Lời giải: Ta có M,N lần lượt là trung điểm của SA,SB nên

  SM = $\frac{1}{2}$ SA

  SN =$\frac{1}{2}$ SB

  Như vậy:

  $\frac{Vs.mnc}{Vs.abc}$ =$\frac{SM}{SA}$ · $\frac{SN}{SB}$ · $\frac{SC}{SC}$ = $\frac{1}{2}$ · $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{4}$

  ⇒ Vs.mnc = $\frac{1}{4}$ Vs.abc

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho mk hỏi mn câu này vs:” Cho hình chóp SABC. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SA, SB. Hỏi thể tích hình chóp SMNC bằng mấy lần thể tích hình chó

Cho mk hỏi mn câu này vs:” Cho hình chóp SABC. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SA, SB. Hỏi thể tích hình chóp SMNC bằng mấy lần thể tích hình chóp SABC?”

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  1/4

  Lời giải: Ta có M,N lần lượt là trung điểm của SA,SB nên

  SM = $\frac{1}{2}$ SA

  SN =$\frac{1}{2}$ SB

  Như vậy:

  $\frac{Vs.mnc}{Vs.abc}$ =$\frac{SM}{SA}$ · $\frac{SN}{SB}$ · $\frac{SC}{SC}$ = $\frac{1}{2}$ · $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{4}$

  ⇒ Vs.mnc = $\frac{1}{4}$ Vs.abc

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse