CHo m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với H%=81% toàn bộ lượng khí sinh ra hấp thụ hết hoàn toàn vào dd Ca(OH)2 dư thu đc 75 gam kết tủa . Gí

CHo m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với H%=81% toàn bộ lượng khí sinh ra hấp thụ hết hoàn toàn vào dd Ca(OH)2 dư thu đc 75 gam kết tủa . Gía trị của m là

Share

1 Answer

 1. Đáp án: 75g

  Giải thích các bước giải:

  (C6H10O5)n → 2n C2H5OH + 2nCO2

  Vì Ca(OH)2 dư nên nCO2 = nCaCO3 =0,75mol

  nC6H10O5 = 1/2nCO2 = 0,375 mol

  mC6H10O5 = n × M × 100/81 = 75g

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

CHo m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với H%=81% toàn bộ lượng khí sinh ra hấp thụ hết hoàn toàn vào dd Ca(OH)2 dư thu đc 75 gam kết tủa . Gí

CHo m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với H%=81% toàn bộ lượng khí sinh ra hấp thụ hết hoàn toàn vào dd Ca(OH)2 dư thu đc 75 gam kết tủa . Gía trị của m là

Share

1 Answer

 1. Đáp án: 75g

  Giải thích các bước giải:

  (C6H10O5)n → 2n C2H5OH + 2nCO2

  Vì Ca(OH)2 dư nên nCO2 = nCaCO3 =0,75mol

  nC6H10O5 = 1/2nCO2 = 0,375 mol

  mC6H10O5 = n × M × 100/81 = 75g

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse