cho lăng trụ tam giác đều abca’b’c’ có góc giữa hai mặt phẳng (a’bc) và (abc) bằng 60, ab=a.khi đó thể tích của khối abcc’b’ bằng?giúp mình với ạ!!!!

cho lăng trụ tam giác đều abca’b’c’ có góc giữa hai mặt phẳng (a’bc) và (abc) bằng 60, ab=a.khi đó thể tích của khối abcc’b’ bằng?giúp mình với ạ!!!!

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse