Cho X là axit cacbonxylic đơn chức mạch hở, trong phân tử có 1 lk C=C, Y và Z là hai axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MY

Cho X là axit cacbonxylic đơn chức mạch hở, trong phân tử có 1 lk C=C, Y và Z là hai axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MY

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho X là axit cacbonxylic đơn chức mạch hở, trong phân tử có 1 lk C=C, Y và Z là hai axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MY

Cho X là axit cacbonxylic đơn chức mạch hở, trong phân tử có 1 lk C=C, Y và Z là hai axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MY

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse