Cho hỗn hợp A gồm sắt và các oxit tương ứng. Hòa tan 47,4 gam A trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch B chỉ chứa các muối có số mol bằng

Cho hỗn hợp A gồm sắt và các oxit tương ứng. Hòa tan 47,4 gam A trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch B chỉ chứa các muối có số mol bằng nhau và 0,3 mol khí SO2. Thêm Ba(OH)2 dư vào B thu được m gam kết tủa. Giá của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 70. B. 120. C. 240. D. 280.

Share

1 Answer

 1. Đáp án: D

  Lời giải: hai muối là Fe2(SO4)3 và FeSO4 có số mol bằng nhau => số oxi hóa trung bình của sắt là +8/3 là số oxi hóa sắt trong Fe3O4

  Đưa A về Fe và Fe3O4

  bảo toàn e 8/3 nFe= 2 n SO2 => nFe= 0.225 => n Fe3O4 = 0.15

  do đó nFe2+ = 0.225, nFe3+ = 0.45 , n(SO4) 2- = 0.9

  m kết tủa = m Fe(OH)2 + m Fe(OH)3 + m BaSO4 = 278.1

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cho hỗn hợp A gồm sắt và các oxit tương ứng. Hòa tan 47,4 gam A trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch B chỉ chứa các muối có số mol bằng

Cho hỗn hợp A gồm sắt và các oxit tương ứng. Hòa tan 47,4 gam A trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch B chỉ chứa các muối có số mol bằng nhau và 0,3 mol khí SO2. Thêm Ba(OH)2 dư vào B thu được m gam kết tủa. Giá của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 70. B. 120. C. 240. D. 280.

Share

1 Answer

 1. Đáp án: D

  Lời giải: hai muối là Fe2(SO4)3 và FeSO4 có số mol bằng nhau => số oxi hóa trung bình của sắt là +8/3 là số oxi hóa sắt trong Fe3O4

  Đưa A về Fe và Fe3O4

  bảo toàn e 8/3 nFe= 2 n SO2 => nFe= 0.225 => n Fe3O4 = 0.15

  do đó nFe2+ = 0.225, nFe3+ = 0.45 , n(SO4) 2- = 0.9

  m kết tủa = m Fe(OH)2 + m Fe(OH)3 + m BaSO4 = 278.1

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse