Cho hình thôi ABCD, góc A bằng 60 độ cạnh bằng a căn 2 a. |Vectơ AB – vectơ CA|; | vectơ DC – vectơ AC + vectơ AB| b. | vectơ AC + vectơ BD|

Cho hình thôi ABCD, góc A bằng 60 độ cạnh bằng a căn 2
a. |Vectơ AB – vectơ CA|; | vectơ DC – vectơ AC + vectơ AB|
b. | vectơ AC + vectơ BD|

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse