Cho hình thang ABCD . Gọi E;F thứ tự là trung điểm AB và CD. M là giao điểm À và DE. N là giao điểm BF và CE.Gọi I; K lần lượt là giao điểm AF và CE v

Cho hình thang ABCD . Gọi E;F thứ tự là trung điểm AB và CD. M là giao điểm À và DE. N là giao điểm BF và CE.Gọi I; K lần lượt là giao điểm AF và CE với BD. CMR BK=KI=ID

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse